| Home | Professor | Research | People | Publications | Activity | Award | Contact | |
Location >Home >People

 

 

Alumni

Ph.D: 5; Master: 22

 

Ph.D. Students

Hao-Wen Ko

(C Team)

     

Chia-Chan Tsai

(D Team)

I-Chun Yao

(B Team)

Mu-Huan Chi

(C Team)

Chien-Wei Chu

(D Team)

 

Master Students

Tang-Yao Chiu

(B Team)

Yi-Hsuan Tu

(C Team)

   

Chih-Ting Liu

(D Team)

Shih-Hao Ho

(A Team)

Sz-Hsing Yang

(B Team)

Bo-Hao Wu

(A Team)

Chia-Hua Lin

(D Team)

Yo-Ching Lo

(A Team)

Pei-Yun Chung

(B Team)

Zhi-Xuan Fang

(C Team)

Chiang-Jui Chu

(B Team)

Yi-Huei Kao

(D Team)

Kai-Sheng Jeng

(B Team)

Tyng-Yow Kuo

(A Team)

Ting-Hsien Lee

(A Team)

Chuan-Min Fu

(B Team)

Tzu-Hui Wei

(C Team)

Po-Hsi Lee

(A Team)

Ping-Wen Fan

(A Team)

Wan-Ling Chen

(B Team)

Chih-Wei Lee

(C Team)

Yu-Chieh Huang

(D Team)

 

 

Undergraduate Students

Ying-Hsuan Liu

(A Team)

Yu-Chen Hsu

(B Team)

Hao-Ping Yu

(C Team)

 

Wei-Lun Chou

(A Team)

Pao-Yi Tai

(D Team)

Heng-Yu Chi

(D Team)

Woan-Mei Jean

(B Team)

Jiun-Kai Huang

(B Team)

Yuan-Chen Hsu

(D Team)

Yuan-Chen Hsu

(B Team)

Ju-Yu Yang

(A Team)

 

 

Other Students

Ping-Lien Lu

(D Team)

 

 


Jiun-Tai Chen Group | http://www.jtchen.com | Last updated: 11/8/2018